Thứ năm, 23/05/2024, 17:54

Quy chế Giải Báo chí Nghệ An

Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi và mục đích của Giải.
1. Tên gọi: “Giải Báo chí Nghệ An”.
2. Mục đích: Giải Báo chí Nghệ An là giải do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hàng năm. Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh Nghệ An nhm động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của những người làm báo và phát hiện, bồi dưỡng những tài năng báo chí trong tỉnh.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về tên gọi, mục đích, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, Hội đồng chấm Giải, cách thức, kinh phí tổ chức Giải Báo chí Nghệ An.
2. Đối tượng áp dụng:
Phóng viên hoặc nhóm phóng viên, cộng tác viên cơ quan báo chí trong tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Tiêu chuẩn tham dự Giải
1. Tiêu chuẩn về tác phẩm:
a) Là những tác phẩm báo chí có chất lượng cao phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
Bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, có định hướng tư tưởng, chính trị, đúng đn; có tính phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội; đem lại hiệu quả xã hội thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Ưu tiên tác phẩm viết về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt, việc tốt.
Phê phán đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao.
Đm bảo tính chân thực, khách quan. Không xét các tác phẩm đang chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan chức năng về vấn đề tác phẩm phản ánh.
Tác phẩm dự giải là tác phẩm chưa tham gia các Giải báo chí khác do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức.
b) Tác phẩm báo chí đã được đăng phát từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm trên các cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An hoặc các cơ quan báo chí có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Điều kiện về tác giả:
b) Tác giả có tác phẩm tham dự giải không bị các hình thức kỷ luật trong thời gian từ ngày 01/01 của năm trước đến ngày trao giải.
c) Tác giả vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, vi phạm Luật Báo chí và các quy định của pháp luật hiện hành không được tham dự giải.
d) Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật.
e) Thành viên Hội đồng chấm giải, Tổ Thư ký không được dự thi.
3. Điều kiện về tác phẩm:
a) Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi không quá 02 tác phẩm tham dự gii cho tt cả các thể loại. Riêng tác giả là quay phim được đứng tên tối đa 03 tác phẩm.
b) Tác phẩm đang có khiếu nại về quyền tác giả, sở hữu trí tuệ thì không được dự giải.
c) Không chm các tác phẩm có yếu tố hư cu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, tạp văn, truyện ngắn), các tác phẩm là công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học, biên soạn tài liệu hoặc dịch thuật.
d) Những tác phẩm nhiều kỳ trong đó có các kỳ đã đăng tải hoặc phát sóng trước ngày 01/01 của năm trước thì được gộp vào các kỳ của năm liền kề để tính thành một tác phẩm dự giải.
Điều 4. Thể loại tác phẩm dự Giải
1. Tác phẩm báo in, gồm: tin, bài (phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, trao đổi, giới thiệu...), phóng sự (phóng sự ngn, phóng sự dài kỳ, ký báo chí...), chính luận (bình luận chuyên đề, bình luận tng hợp, xã luận...), nghiên cứu (tiểu luận, phê bình...). Trong đó, chùm tin không quá 5 tin; chùm bài không quá 5 bài của cùng tác gi, về cùng một đề tài.
2. Tác phẩm báo hình, gồm: tin, phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ, phóng sự điều tra...), phim tài liệu, chương trình chuyên đề, tường thuật, ký sự, đối thoại và tọa đàm... có thể nhiều kỳ nhưng tổng thời lượng không quá 60 phút. Riêng thể loại “Ký sự nhiều tập” không quá 5 tập và thời lượng mi tập không quá 14 phút.
3. Tác phẩm báo nói, gồm: tin, bài (phản ánh, ghi chép, ký phát thanh, phỏng vấn, trao đổi...), phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ...), bình luận (bình luận chuyên đề, bình luận tổng hợp, xã luận...), tường thuật... có thể nhiều kỳ nhưng tổng thời lượng không quá 60 phút. Riêng thể loại “Ký sự nhiều tập” (không quá 5 tập và thời lượng mi tập không quá 14 phút).
4. Tác phẩm báo điện tử, gồm: Tin, bài (phản ánh, ghi chép, trao đổi, phỏng vấn...), phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ...), bình luận (bình luận chuyên đề, bình luận tổng hợp, xã luận...), ảnh (chùm ảnh, phóng sự ảnh...)...có thể là một chùm tin (không quá 5 tin) hoặc chùm bài (không quá 5 bài) của cùng tác giả, về cùng một đề tài.
5. Tác phẩm ảnh báo chí: gồm ảnh đơn; chùm ảnh, phóng sự ảnh tối đa không quá 10 ảnh đăng trên cùng một kỳ báo.
Điều 5. Quy trình, thủ tục hồ sơ và thời gian gửi tác phm tham gia dự Giải
1. Quy trình:
a) Các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm tham dự giải đã đăng phát ở các cơ quan báo chí trong tỉnh gửi tác phẩm cho Ban Biên tập các cơ quan báo chí đã đăng, phát tác phm của tác giả, nhóm tác giả. Ban Biên tập chủ trì, phối hợp với các Chi hội Nhà báo tổ chức tuyển chọn và làm thủ tục hồ sơ gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan Thường trực Hội đồng chấm giải.
b) Các tác giả, nhóm tác gi có tác phẩm tham gia dự giải không đăng phát ở các cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An trực tiếp gửi tác phẩm tham gia dự giải cho Sở Thông tin và Truyền thông - cơ quan Thường trực Hội đồng chấm giải sau khi có ý kiến đồng ý của Trường đại diện hoặc Cơ quan báo chí.
2. Thủ tục:
a) Tác phẩm dự giải phải ghi rõ thể loại, tên thật của tác giả, thời điểm công b, cơ quan công bố và chứng nhận khen thưởng (nếu có).
b) Tác phẩm báo in, báo điện tử và các trang tin điện tử của các cơ quan báo chí phải gửi tác phẩm gốc (in một mặt trên giấy A4) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo.
c) Tác phẩm ảnh báo chí phải gửi ảnh gốc (kích cỡ 18*24cm) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo.
d) Tác phẩm báo nói, báo hình phải gửi kèm bản thuyết minh; băng, đĩa ghi hình, tiếng hoàn chỉnh trên đĩa CD hoặc đĩa VCD, ghi rõ thời lượng phát sóng, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm. Tác phẩm sử dụng tiếng dân tộc thiểu số phải có phụ đề và bn tiếng Việt.
e) Ban Biên tập gửi 01 bộ hồ sơ tác phẩm tham gia dự giải cho Hội đồng chấm giải gồm:
Các tác phẩm báo chí dự giải của các tác giả, nhóm tác giả đã được Ban Biên tập tổ chức tuyển chọn.
Bảng tổng hợp các tác phẩm báo chí dự giải (do Hội đồng chm giải cung cấp mẫu).
g) Các tác gi, nhóm tác giả thuộc diện gửi tác phẩm dự giải trực tiếp cho Hội đồng chấm giải: Thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng chấm giải.
3. Thời gian:
a) Thời gian nhận tác phẩm: Chậm nhất đến ngày 31/01 hàng năm, các tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm dự giải tới Ban Biên tập các cơ quan báo chí. Ban Biên tập các cơ quan báo chí và các tác giả, nhóm tác giả (có tác phẩm tham dự giải không đăng phát ở các cơ quan báo chí của tỉnh Nghệ An) gửi các tác phẩm dự giải về Hội đồng chấm giải chậm nhất là ngày 15 tháng 02 hàng năm.
b) Thời gian chấm giải: Bắt đầu từ 01/3 đến 15/5 hàng năm.
c) Thời gian công bố giải: Vào dịp Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) hàng năm.
Điều 6. Hội đồng chấm Giải
1. UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng chấm gii Báo chí trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh gồm tối đa không quá 11 người, thành phần cụ thể như sau:
Chủ tịch Hội đồng chấm giải là 01 lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
Phó Chủ tịch Hội đồng chấm gii là 01 lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và 01 lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các thành viên còn lại là các nhà báo có kinh nghiệm, uy tín, năng lực.
3. Giúp việc cho Hội đồng chấm giải có Tổ Thư ký do Sở Thông tin và Truyền thông ra quyết định thành lập.
4. Hội đồng chấm giải chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế làm việc và Tiêu chí chm giải phù hợp với yêu cầu nội dung của Quy chế này và Luật Báo chí.
5. Chủ tịch Hội đồng chấm giải chủ trì, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Hội đồng chấm giải.
6. Hội đồng chấm giải được sử dụng con dấu của Sở Thông tin và Truyền thông khi thực hiện nhiệm vụ.
Điều 7. Cách thức chấm Giải
1. Hội đồng chấm giải chấm qua 02 vòng, gồm vòng sơ khảo và chung khảo.
2. Đim không hợp lệ là điểm của thành viên Hội đồng có chênh lệch từ 1.5 điểm trở lên so với điểm bình quân của các thành viên Hội đồng chấm giải.
3. Kết quả điểm của tác phẩm là điểm trung bình cộng các điểm hợp lệ của các thành viên Hội đồng chấm giải.
UBND tỉnh xem xét và quyết định các tác phẩm đạt giải theo đề nghị của Hội đồng chấm giải.
Điều 8. Quy định sử dụng tác phẩm tham dự Giải
a) Tác phẩm đạt giải và tác phẩm dự thi không trả lại tác giả. Hội đồng chấm giải được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.
b) Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Hội đồng chấm giải không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.
c) Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả, vi phạm tính trung thực, tác giả vi phạm đạo đức trong quá trình tác nghiệp và vi phạm các quy định của pháp luật, Hội đồng chấm giải sẽ trình UBND tỉnh thu hồi tiền giải thưởng và Giấy chứng nhận.
Điều 9. Cơ cấu và mức thưởng của Giải
1. Giải Báo chí Nghệ An có 04 nhóm giải tương ứng với 04 loại hình báo chí: Báo in, Báo hình, Báo nói, Báo điện tử. Thể loại ảnh báo chí xếp trong nhóm báo in và báo điện t. Mỗi nhóm giải thưởng có các loại giải tương ứng với nhóm thể loại tác phẩm báo chí. Mỗi nhóm thể loại tác phẩm báo chí có tối đa là 01 gii Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và không quá 03 Giải Khuyến Khích.
a) Báo in có 03 loại giải:
Giải tin, bài, ảnh báo chí (nhóm A)
Giải bình luận, chuyên luận, nghiên cứu (nhóm B)
Giải phóng sự (nhóm C)
b) Báo hình có 02 loại giải:
Giải tin, tường thuật, phóng sự ngắn (nhóm A)
Giải phóng sự, Ký sự, phim tài liệu, đi thoại và tọa đàm, chương trình chuyên đề (nhóm B)
c) Báo nói có 02 loại giải:
Giải tin, bài, tường thuật (nhóm A)
Gii phóng sự, bình luận (nhóm B)
d) Báo điện tử (và các trang tin điện tử của các cơ quan báo chí) có 03 loại giải:
Giải tin, bài, ảnh, phóng sự ngắn (nhóm A)
Giải bình luận (nhóm B)
Giải phóng sự, phim tài liệu (nhóm C)
2. Mức thưởng cho các tác phẩm đạt giải được quy định tại Mục a, Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc tế, Khu vực quốc tế, Quốc gia, Khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định.
Điều 10. Kinh phí tổ chức Giải
1. Tiền thưởng cho các tác phẩm đạt Giải được trích trong kinh phí thi đua khen thưởng hàng năm của tỉnh.
2. Kinh phí tổ chức giải, bao gồm thù lao cho các thành viên Hội đồng chm Giải và Tổ thư ký; chi phí hành chính cho việc chấm giải (văn phòng phẩm, in sao tác phẩm, thuê thiết bị chấm tác phẩm báo hình, báo nói, nước uống...), kinh phí tổ chức Lễ trao giải: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông.
Định kỳ, Sở Thông tin và Truyền thông lập dự toán, tổng hợp vào kinh phí chi sự nghiệp hàng năm của đơn vị, gửi Sở Tài chính thm định trình UBND tỉnh quyết định.
Điều 11. Xử lý đơn thư
1. Đơn thư phản ánh, kiến nghị, đề xuất: Hội đồng chấm giải xử lý theo thẩm quyền.
2. Đơn thư tố cáo, khiếu nại: Hội đồng chấm giải báo cáo UBND tỉnh và chuyển Thanh tra các ngành liên quan x lý theo quy định của pháp luật.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Nghệ An, các Sở, ban ngành, đơn vị có liên quan hàng năm thực hiện tổ chức giải Báo chí Nghệ An.
Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, hoặc cần thiết phải xem xét điu chnh cơ cấu giải, Hội đng chấm giải tổng hợp, báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây