Chủ nhật, 24/09/2023, 12:23

Quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hoả tốc gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Cục Thuế tỉnh Nghệ An về việc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và việc thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP.

Công điện nêu rõ:

Ngày13/1/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 302/UBND-NC về việc triển khai thi hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của đến việc Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (viết tắt là Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ), các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, qua theo dõi, hiện nay việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng. Bên cạnh đó, có dư luận phản ánh một số đơn vị, địa phương có thẩm quyền, chức năng tra cứu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự còn yêu cầu công dân cung cấp Giấy xác nhận thông tin về cư trú (Mẫu CT07), không thực hiện tra cứu trên hệ thống. Trong khi đó, hiện nay công dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được cấp thẻ CCCD gắn chíp hoặc định danh điện tử mức độ 2 nhằm thực hiện các giao dịch.

Để triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy và Công văn số 874/TCTTKĐA ngày 20/02/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An

a) Tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung liên quan được quy định tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, Công văn số 302/UBND-NC ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh đến 100% cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch hành chính, dân sự không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ). 

Trong đó, thực hiện việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện bằng một trong các phương thức sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính sử dụng tài khoản đã được trang cấp trực tiếp tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

+ Tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID (đã có đầy đủ thông tin cư trú như Sổ hộ khẩu điện tử).

+ Trang bị, sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRCode, chíp trên thẻ CCCD đối chuẩn của với cơ sở chưa được kết nối Cơ sở dữ liệu dân cư (đầu đọc theo quy Bộ Thông tin và Truyền thông quy định).

- Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú, bao gồm: Thẻ CCCD gắn chíp, Chứng minh nhân dân, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lưu ý: Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch hành chính, dân sự, chỉ cần công dân xuất trình được một trong các giấy tờ (Thẻ CCCD gắn chíp, Chứng minh nhân dân, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư) là điều kiện chứng minh thông tin về cư trú của cá nhân; Tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc xuất trình đồng thời nhiều loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các phương thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú; đồng thời, niêm yết tài liệu tuyên truyền công khai tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các cấp để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công (có tài liệu tuyên truyền kèm theo); bố trí cán bộ tại bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các cấp để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VneID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

d) Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và thực hiện việc công khai theo đúng yêu cầu.

đ) Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc triển khai thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ, báo cáo về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo.

e) Thực hiện việc sao gửi Công văn này đến tất cả các đơn vị trực thuộc quản lý để quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, thực hiện nghiêm túc, nhất là đối với bộ phận thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và các giao dịch với người dân.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan báo chí và các cơ quan thông tin cấp huyện, cấp xã thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh... tuyên truyền, phổ biến các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân được quy định tại Điều 14 Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

3. Văn phòng UBND tỉnh

a) Tiếp tục cung cấp, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị có chức năng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cách thức sử dụng tài khoản để tra cứu, khai thác thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

b) Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của UBND tỉnh để tiếp nhận, giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc của công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

c) Khẩn trương hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật Cư trú, Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

4. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên thành đợt kiểm tra việc triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tại các Sở, ngành, UBND các cấp theo Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh; Tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Công văn này.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây