Thứ sáu, 12/04/2024, 23:34

Nghệ An: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định... là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác cải cách hành chính tháng 4/2024...

 

Tổ công tác thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài, theo Quyết định số 580/QĐ-UBND tỉnh vừa có báo cáo về kết quả hoạt động trong tháng 3, những tồn tại hạn chế và đề ra một số nội dung trọng tâm trong tháng 4/2024, như sau:

+ Về cải cách thủ tục hành chính:

- Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tiếp tục khẩn trương rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp;

Untitled-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kiểm tra việc hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh minh họa: Thanh Lê

- Tiếp tục tập trung rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ- CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022;

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời và 100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện;

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần. Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm muộn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị.

+ Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài:

+ Các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tổng hợp các kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho tổ chức, cá nhân.

+ Văn phòng UBND tỉnh:

- Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp đẩy mạnh cải cách TTHC; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, thay đổi cách thức quản trị hành chính từ truyền thống sang hiện đại, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số;

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đáp ứng yêu cầu. Kiểm soát chặt chẽ việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Đất đai sửa đổi bổ sung.

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung chất vấn của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 18 (Đất nông lâm trường).

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi có đề nghị; Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện sau khi có đề nghị (rà soát, tham mưu văn bản phê bình các đơn vị chậm trễ).

- Tập trung giải quyết kịp thời vướng mắc về chính sách đất đai cho cấp huyện, người dân và doanh nghiệp; các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm và các vướng mắc khác có liên quan để hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

- Tiếp tục kiểm tra các dự án được UBND tỉnh giao; rà soát các dự án có dấu hiệu chậm tiến độ, vi phạm pháp luật đất đai để kiến nghị tổng hợp vào danh sách kiểm tra trong năm 2023; phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về các dự án chậm tiến độ (khi có đề nghị);

- Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại các công ty nông lâm trường trả lại cho địa phương quản lý khi có đề nghị.

- Thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê QSD đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp; hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hồ sơ thu hồi đất, phương án bồi thường GPMB; hồ sơ kiểm tra điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở của Chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở theo quy định tại Điều 72, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo thời gian công vụ và đúng quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Tập trung giải quyết kịp thời vướng mắc về chính sách đất đai, các vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB các dự án, nhất là các dự án trọng điểm và các vướng mắc khác có liên quan để hoàn thành thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

+ Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan Đề án xã hội hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Vinh;

- Tiếp tục phối hợp tham mưu nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu nội dung liên quan đến dự án điện khí LNG; cảng nước sâu Cửa Lò; khu công nghiệp Thọ Lộc,...

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng số 50, luật đầu tư công, Luật Đấu thầu để đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng đạt hiệu quả cao .

- Công tác kết cấu hạ tầng: Hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ nguồn kinh phí giải toả hành lang an toàn giao thông năm 2024. Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục công trình thuộc nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ nguồn vốn Nghị quyết 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Tiếp tục đẩy nhanh thi công các gói thầu SCĐK Quốc lộ, đường tỉnh, tham mưu điều chuyển một số tuyến đường tỉnh thành đường địa phương và điều chỉnh một số tuyến đường tỉnh theo quy hoạch tỉnh tại Quyết định số 1059/QĐ- TTg của TTCP.

- Công tác quản lý vận tải: Tiếp tục tham mưu xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của hai tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào được vận chuyển người, hàng hóa qua Cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy.

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tham mưu, tư vấn điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới xe buýt trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng hạ tầng giao thông:

Các công trình do Sở làm chủ đầu tư: Hoàn thiện và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 48D vào Khu công nghiệp Hoàng Mai II đoạn Km0+00 - Km5+800. Hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công dự án Xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn (giai đoạn 1); hạng mục điện chiếu sáng và trạm biến áp thuộc dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76. Hoàn thành các thủ tục để triển khai khảo sát, thiết kế BVTC và phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0 - Km28.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024 đối với các dự án: Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 2); Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); xây dựng đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương; Xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội; Trụ sở làm việc đội Thanh tra GTVT tại huyện Đô Lương;...

Phối hợp với các Hội đồng GPMB huyện để đẩy nhanh công tác GPMB, đặc biệt là các công trình trọng điểm như Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76; Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ); đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương; Tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn (giai đoạn 1). Tiếp tục phối hợp làm việc với các Sở, ngành, UBND tỉnh về nguồn vốn để hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Xây dựng tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; xây dựng đường gom, hàng rào ngăn cách dọc theo đường sắt để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tiếp tục phối hợp với các Bộ ngành TW, cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các kiến nghị của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An như: điều chỉnh quy hoạch và Đề án xã hội hoá đầu tư, khai thác Cảng hàng không Quốc tế Vinh; đầu tư tuyến đường từ thị xã Cửa Lò về huyện Nam Đàn; vốn đầu tư tuyến đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội.

+ Các công trình do Trung ương, huyện ngành làm chủ đầu tư: Sở tiếp tục tích cực, chủ động phối hợp với các chủ đầu tư khác để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; Cảng hàng không Quốc tế Vinh (sân đỗ, nhà ga T2,..), cảng Cửa Lò (bén 6, 7, 8,...), cảng nước sâu Nghi Thiết, Nâng cấp, cải tạo công trình thiết yếu tuyến đường sắt Vinh - Hà Nội; các dự án ODA, đường GTNT, các bến xe,...

+ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam:

- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hướng dẫn Công ty TNHH Châu Tiến và người lao động thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động bị bệnh nghề nghiệp.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các doanh nghiệp chi trả đúng, đủ, kịp thời tiền lương, thưởng tết và chế độ phúc lợi khác cho người lao động tại các doanh nghiệp; do vậy, ngay sau kỳ nghỉ tết đã có trên 96% người lao động làm việc trong các KCN, KKT Đông Nam đã trở lại làm việc;

- Phối hợp với Công đoàn KKT Đông Nam, phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, Công an huyện Nghi Lộc giải quyết kịp thời sự việc người lao động ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An tại KCN WHA.

- Phát động phong trào thi đua về hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm cho người lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An năm 2024 theo Kế hoạch số 94/KLI-UBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Khảo sát nhu cầu đào tạo, tuyển dụng của các doanh nghiệp trong KKT, các KCN Nghệ An giai đoạn 2024 - 2026 để phối hợp với Trung tâm dịch việc làm, các trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh có kế hoạch hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao chuẩn bị đi vào hoạt động.

+ Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đang tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An qua Trung tâm; Cung cấp thông tin số liệu, tư vấn về các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường..., quy trình thực hiện dự án đầu tư cho doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đề xuất nghiên cứu;

+Cục Thuế: Tiếp tục thực hiện các nội dung hỗ trợ người nộp thuế theo quy định của Chính phủ./.


Đức Dũng/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây