Thứ năm, 22/02/2024, 19:20

Thể lệ Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An năm 2023

(Hoinhabaonghean.vn) - Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức, Thể lệ cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023.Hội Nhà báo Nghệ An trân trọng giới thiệu Thể lệ cuộc thi như sau:
 
THỂ LỆ
Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023
 (Kèm theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 26/5/2023 của
Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" cấp tỉnh)
-----

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi cuộc thi
Cuộc thi báo chí viết về mô hình, điển hìnhDân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 (gọi tắt là cuộc thi).

Điều 2. Mục đích, ý nghĩa
1. Cụ thể hoá Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng; phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giới thiệu và phản ánh chân thực những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” có chất lượng, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
3. Cuộc thi làm tiền đề để biểu dương các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.
4. Thông qua cuộc thi nhằm phát hiện các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” để tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng trong hệ thống chính trị và xã hội.

Điều 3. Phạm vi, đối tượng áp dụng của Thể lệ
1. Mọi công dân Việt Nam ở trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.
2. Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia cuộc thi là những tác phẩm viết về những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An và phải được đăng, phát trên các thể loại báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định về thời gian đăng, phát sóng; có hiệu quả xã hội cao, được dư luận xã hội thừa nhận.
3. Thể lệ này quy định mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, ban giám khảo chấm thi, kinh phí, cách thức tổ chức cuộc thi.
 
Chương II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự
1. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm phù hợp với quy định của cuộc thi để tham dự. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả, nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thời gian đăng tải; đối với báo in, báo điện tử có ảnh minh họa.
2. Tác giả có tác phẩm dự thi không được vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Ban Tổ chức Giải không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả.
3. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi.

Điều 5. Tiêu chí xét chọn tác phẩm
1. Tiêu chí chung
1.1. Tác phẩm báo chí được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp phép kể từ ngày 01/01/2023 đến ngày 02/9/2023. Nếu tác phẩm nhiều kỳ thì ít nhất phải có 2/3 số kỳ của tác phẩm đăng, phát trong khoảng thời gian nêu trên.

1.2. Tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. Nội dung tác phẩm viết về các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo các lĩnh vực sau:
1.2.1. Lĩnh vực kinh tế
"Khéo" trong vận động và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung:
- Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế như: Tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường; liên kết sản xuất, nuôi, trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập kinh tế cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác phát triển sản xuất, câu lạc bộ, các loại quỹ hỗ trợ nhằm giúp nhau ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.
- Vận động nhân dân đóng góp tài lực, vật lực để xây dựng nông thôn mới (nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với những xã đã về đích nông thôn mới), đô thị văn minh; tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án để phát triển kinh tế trên địa bàn.
- Giải quyết được việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

1.2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
 "Khéo" trong vận động và tổ chức thực hiện tốt các nội dung:
- Vận động xã hội hóa giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống; thực hành tiết kiệm.
- Xây dựng tinh thần thi đua trong học tập, rèn luyện; thực hiện hiệu quả công tác gia đình; xây dựng xã hội học tập; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người nghèo, người neo đơn...
- Vận động nhân dân đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, các thiết chế văn hóa...
- Vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

1.2.3. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh
"Khéo" trong vận động tổ chức thực hiện tốt các nội dung:
- Vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội.
- Phát triển các loại hình tự quản, xây dựng ý thức tự quản trong cộng đồng dân cư, đơn vị.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, người lao động, không để xẩy ra “điểm nóng”, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư khi thực hiện các dự án.
- Vận động nhân dân cùng tham gia giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc kéo dài tại cơ sở chưa giải quyết được.
- Tuyên truyền, vận động và thực hiện mô hình kết nghĩa bản và bản giữa hai bên biên giới Việt - Lào để giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; giữ gìn đường biên, cột mốc và và an ninh, trật tự vùng biên giới.
- Trong vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc các tôn giáo, người có uy tín, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

1.2.4. Lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
"Khéo" trong vận động, tổ chức thực hiện tốt các nội dung:
- Xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia vào các hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong khuôn khổ pháp luật.
- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Xây dựng các giải pháp, mô hình, điển hình trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.
- Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị xây dựng các mô hình về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Phát huy những sáng kiến hay của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

1.3. Không nhận các tác phẩm đã đạt Giải Báo chí quốc gia, các giải báo chí của tỉnh và các giải báo chí ngành, liên ngành của Trung ương, tỉnh tổ chức.

1.4. Các thể loại và loại hình báo chí được tham gia cuộc thi:
- Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện.

1.5. Tác phẩm tham gia cuộc thi phải đảm bảo không vi phạm về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

1.6. Tác phẩm không được xét
- Loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.
- Các tác phẩm đang gây tranh cãi hoặc đang chờ kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.
- Các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, câu chuyện truyền thanh...).
- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về việc hư hỏng, thất lạc đối với tác phẩm dự thi gửi không đúng thời gian quy định.
- Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm đạt giải và tác phẩm tham gia dự thi.

2. Tiêu chí riêng đối với từng thể loại báo chí
2.1. Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí.

2.2. Báo điện tử: Tác phẩm tham dự cuộc thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 03 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

2.3. Phát thanh
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, bài viết (không quá 03 kỳ), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 03 chương trình) về một chủ đề, sự kiện đã được phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo nói là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc, bảo đảm chất lượng. Thời lượng: Tối đa 30 phút/tác phẩm.

2.4. Truyền hình
- Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt phóng sự, ký sự, phim tài liệu (không quá 03 kỳ), một hoặc một loạt chương trình truyền hình (không quá 03 chương trình) về một chủ đề, sự kiện.
- Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, nội dung hấp dẫn và đảm bảo đúng như chương trình đã phát, không được dựng hình lại. Thời lượng: Tối đa 30 phút/tác phẩm.

Điều 6. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng
1. Cơ cấu giải
Có 4 nhóm giải tương ứng với 4 loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
Mỗi loại hình báo chí có tối đa 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 05 giải Khuyến khích.

2. Hình thức khen thưởng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng.
3. Mức thưởng
- Giải nhất: 7.000.000 đồng
- Giải Nhì: 5.000.000 đồng
- Giải Ba: 4.000.000 đồng 
- Giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng 

Điều 7. Ban Tổ chức cuộc thi
1. Ban Tổ chức cuộc thi do Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh ra quyết định thành lập, có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai, tổ chức cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký và tổ chức các hoạt động liên quan đến cuộc thi.
Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng con dấu của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.
2. Cơ quan Thường trực cuộc thi là Ban Dân vận Tỉnh ủy, có trách nhiệm:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Thể lệ cuộc thi tới các đơn vị, cá nhân liên quan.
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ trao thưởng.

Điều 8. Ban Giám khảo
1. Ban Giám khảo, Tổ thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh ra quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của cơ quan Thường trực cuộc thi là Ban Dân vận Tỉnh uỷ.
2. Ban Giám khảo xây dựng Quy chế chấm điểm phù hợp với yêu cầu của cuộc thi và Luật Báo chí; thực hiện chấm và báo cáo kết quả cho Ban Tổ chức cuộc thi.

Điều 9. Quy trình xét, lựa chọn và công bố, trao thưởng
1. Chấm thi: Từ ngày 16/9 – 05/10/2023: Ban Giám khảo đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức cuộc thi quyết định công nhận và trao giải.

2. Công bố và trao thưởng
Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn để trao thưởng sẽ được trao  trong dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023).

Điều 10Kinh phí giải thưởng: Kinh phí tổ chức và giải thưởng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 11. Hồ sơ, thủ tục bài dự thi
1. Về tác giả: gồm họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại cá nhân, e-mail.

2. Về tác phẩm
Mỗi tác phẩm dự thi phải sao, chụp thành 02 bộ (ghi rõ tên tác phẩm, thể loại, thời lượng, thời gian đã đăng, phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Cùng với hồ sơ gửi trực tiếp, cần gửi đầy đủ thông tin tác giả, tác phẩm dự thi vào email: danvankheo.cuocthiviet@gmail.com

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Riêng báo điện tử kèm theo đường link đăng tải.
Các tác phẩm báo in chuyển bản mềm và điện tử phải chuyển đường link về email: danvankheo.cuocthiviet@gmail.com

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên USB và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm, đồng thời gửi đường link tác phẩm (nếu có).

- Đối với tác phẩm truyền hình: ghi vào USB và ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh và đường link phát sóng (nếu có). Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.
- Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Ban Tổ chức cuộc thi không hoàn trả các tác phẩm, thiết bị lưu trữ phạm quy.

3. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm
3.1. Thời gian: Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 03/9 đến ngày 15/9/2023 (theo dấu bưu điện).
3.2. Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, số 378- đường Lênin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
3.3. Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi báo chí viết về mô hình, điển hìnhDân vận khéo" tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Điều 12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải thưởng và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải thưởng. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Cơ quan Thường trực của cuộc thi.
2. Cơ quan Thường trực cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh, nặc danh.
3. Tác phẩm báo chí dự thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

 
BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA
“DÂN VẬN KHÉO” TỈNH NGHỆ AN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây