Thứ năm, 25/07/2024, 07:05

Nghệ An: Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

Thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã có công văn gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Trong công văn, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh

- Thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, lấy ý kiến của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định thủ tục hành chính (TTHC) trong đè nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định, trong đó kiên quyết chỉ tham mưu ban hành TTHC mới trong trường hợp thật sự cần thiết, với chi phí tuân thủ thấp;

- Tham mưu công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện TTHC;

- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4989/UBND-KSTT ngày 22/6/2023 về việc cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh' để đơn giản hoá các quy trình, cắt giảm các bước trung gian không cần thiết trong trình tự thực hiện TTHC, đảm bảo nguyên tắc mỗi việc chỉ do một cơ quan chuyên môn chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC sớm hơn 20% so với thời hạn giải quyết theo quy định đối với những hồ sơ nộp trực tuyến, đồng thời lựa chọn các TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổng hợp) trước ngày 30/8/2023;

- Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC nội bộ và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ đối với các TTHC nội bộ được công bố tại Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công bố TTHC nội bộ giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Thời gian hoàn thành: trước ngày 02/10/2023;

- Các Sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Cổng Thông tin điện tử) rà soát việc sử dụng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh để phục vụ giải quyết TTHC đảm bảo thống nhất, chỉ sử dụng duy nhất 01 hệ thống. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/9/2023.

2. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Đổi mới việc thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc số hóa hồ sơ, két quả giải quyết TTHC theo yêu cầu tại Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 17/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

- Thực hiện nghiêm việc đồng bộ, công khai minh bạch 100% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ việc đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC của các Sở, ngành, địa phương;

- Tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ, không thực hiện đúng hoặc tự đặt thêm các thành phần hồ sơ ngoài quy định hoặc gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết TTHC; xử lý triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến ngành, đơn vị;

- Bố trí nguồn lực cho công tác kiểm soát TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng yêu cầu tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An: số 131/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; số 05/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh và các văn bản có liên quan; chú trọng trong việc lựa chọn công chức, viên chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu công tác ở các đơn vị chuyên môn, bổ sung vào đội ngũ cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời giải quyết dứt điểm, có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách TTHC được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành thực hiện tái cấu trúc quy trình các TTHC, dịch vụ công, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với những hồ sơ nộp trực tuyến; tổng hợp các TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Hàng tháng, tổng hợp báo cáo danh sách chi tiết hồ sơ giải quyết quá hạn kèm theo danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công khai tại phiên họp thường kỳ Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo tháng kết quả công tác cải cách TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo yêu cầu tại Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ.

4. Giao Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc đánh giá tác động, cho ý kiến, thẩm định quy định TTHC trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

5. Giao Sở Nội vụ

- Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tại các Sở, ngành, địa phương. Đồng thời đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai công tác này tại các Sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo thực chất, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ngành quan thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính tại các Sở, ngành địa phương để kịp thời tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm;

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao tại Công văn này đến từng phòng, ban, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; định kỳ trước ngày 18 hàng tháng gửi báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổng hợp. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 


Theo Truyenhinhnghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây