Thứ hai, 24/06/2024, 02:40

Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 37- NQ/TW, Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã; tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và dư luận xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã.

Xác định rõ lộ trình, các công việc phải thực hiện trong từng năm theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 37-NỌ/TW, Kết luận số 48- KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP.

Phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể về nội dung, lộ trình thực hiện như sau:

1. Xây dựng phương án:

- UBND cấp huyện chủ trì thực hiện xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã thuộc huyện: Thời gian hoàn thành trước ngày 05/9/2023.

- Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Phương án tổng thể cấp tỉnh: Thời gian hoàn thành trước ngày 05/10/2023.

- UBND tỉnh nghe và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2023.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2023.

- UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ cho ý kiến về Phương án tổng thể: Thời gian hoàn thành trước ngày 31/10/2023.

Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Đồ họa H.Q.png
Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh. Đồ họa: H.Q

2. Xây dựng đề án

2.1. Xây dựng đề án phân loại đô thị

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tổ chức lập Đề án phân loại đô thị/Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị trong phạm vi địa giới hành chính cấp huyện của địa phương quản lý: Nội dung, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); trình Sở Xây dựng thẩm định.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/12/2023.

b) Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức thẩm định tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền (đối với đề án phân loại đô thị loại V) hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua trước khi trình Bộ Xây dựng thẩm định (đối với đề án phân loại đô thị loại II, III, IV).

- Trường hợp thành phố, thị xã dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính không trùng với phạm vi đô thị hiện có, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan lập Đề án phân loại đô thị.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2023.

2.2. Xây dựng đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã

- Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng Đề án tổng thể cấp tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/4/2024.

2.3. UBND tỉnh thông qua Đề án

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình UBND tỉnh thông qua Đề án.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/5/2024.

2.4. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/6/2024.

2.5. Tổ chức lấy ý kiến cử tri

- UBND cấp xã chủ trì thực hiện tổ chức lấy ý kiến về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/7/2024.

2.6. Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua Đề án

- UBND cấp xã trình HĐND cấp xã thông qua.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 25/7/2024.

2.7. Hội đồng nhân dân cấp huyện thông qua Đề án

- UBND cấp huyện trình HĐND cấp huyện thông qua.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/8/2024.

2.8. HĐND tỉnh thông qua Đề án

- UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết Đề án.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 05/9/2024.

2.9. Hoàn thiện Đề án trình Chính phủ

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

- Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/9/2024.

2.10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thông qua, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ, kịp thời tổ chức thực hiện và tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị mới thành lập.

- Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

- Tập trung giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp giai đoạn 2019-2021; giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo đúng quy định.

- Thu hồi con dấu cũ, khắc con dấu mới của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới, tên gọi của ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.

- Chỉ đạo thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất và tài sản khác) sau sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã đúng quy định.

- Chỉ đạo thực hiện việc áp dụng chế độ, chính sách đặc thù và việc thực hiện chế độ, chính sách theo các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với ĐVHC cấp huyện, cấp xã hình thành sau sắp xếp theo đúng quy định.

1-3417.jpg
Một góc TX Cửa Lò-đơn vị hành chính cấp huyện sẽ sáp nhập vào TP Vinh ảnh minh họa: Hồ Chiến

- Chỉ đạo việc lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận ĐVHC cấp xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xóm, khối, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã là vùng an toàn khu, huyện nghèo, xã bãi ngang, ven biển, khu vực biên giới; việc công nhận ĐVHC cấp huyện, cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; việc phân loại đô thị, phân loại ĐVHC hình thành sau sắp xếp và việc chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định.

- Tổ chức lập mới, chỉnh lý, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới ĐVHC các cấp liên quan đến ĐVHC cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 302/QĐ-TTg ngày 28/3/2023) đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào quản lý và nộp lưu trữ quốc gia.

- Tổng kết việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây