Thứ tư, 24/04/2024, 05:08

Nghệ An lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Chiều 27/10, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 16. Một trong những nội dung quan trọng của Kỳ họp là tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Đây là hoạt động không chỉ các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm mà cử tri, Nhân dân trong tỉnh cũng đặt nhiều kỳ vọng, mong muốn dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm theo đúng tinh thần mà Quốc hội đề ra. 

 

Chủ trì kỳ họp gồm các đồng chí: Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 16.

Theo đó, tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người. Trong đó khối HĐND tỉnh có 7 người, bao gồm: Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng 4 Trưởng ban: Kinh tế - Ngân sách; Văn hoá – Xã hội; Pháp chế; Dân tộc của HĐND tỉnh. Khối UBND tỉnh có 23 người, bao gồm: Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng 18 Uỷ viên UBND tỉnh là trưởng các sở, ngành cấp tỉnh. Đây là những người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu trước ngày 01/01/2023. 

 Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, HĐND tỉnh đã hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được tiến hành một cách chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

 
 
 Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XVIII đối với 30 chức danh do HĐND tỉnh bầu như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
1. Ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:    78 phiếu (chiếm 96,3% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
2. Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     79 phiếu (chiếm 97,53% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:            02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
3. Ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao: 74 phiếu (chiếm 91,36% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:        05 phiếu (chiếm 6,17% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
4. Ông Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:   66 phiếu (chiếm 81,48% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          14 phiếu (chiếm 17,28% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
5. Bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:   64 phiếu (chiếm 79,01% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:         15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:  02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
6. Ông Cao Tiến Trung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:    70 phiếu (chiếm 86,42% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           10 phiếu (chiếm 12,35% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
7. Ông Chu Đức Thái, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           14 phiếu (chiếm 17,28% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
8. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     79 phiếu (chiếm 97,53% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:            02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:      0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
9. Ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     72 phiếu (chiếm 88,89% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           07 phiếu (chiếm 8,64% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
10. Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     72 phiếu (chiếm 88,89% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:         08 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
11. Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:  62   phiếu (chiếm 76,54% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          16 phiếu (chiếm 19,75% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   03 phiếu (chiếm 3,7% tổng số phiếu thu về).
12. Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     70 phiếu (chiếm 86,42% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           11 phiếu (chiếm 13,58% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về).
13. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch
- Số phiếu tín nhiệm cao:   43 phiếu (chiếm 53,09% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          32 phiếu (chiếm 39,51% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:  06 phiếu (chiếm 7,41% tổng số phiếu thu về).
14. Ông Nguyễn Trường Giang, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng
- Số phiếu tín nhiệm cao:     49 phiếu (chiếm 60,49% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           24 phiếu (chiếm 29,63% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    08 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).
15. Ông Trịnh Thanh Hải, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính
- Số phiếu tín nhiệm cao:   64 phiếu (chiếm 79,01% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
16. Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
- Số phiếu tín nhiệm cao:     53 phiếu (chiếm 65,43% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           25 phiếu (chiếm 30,86% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   03 phiếu (chiếm 3,37% tổng số phiếu thu về).
17. Ông Hoàng Phú Hiền, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải
- Số phiếu tín nhiệm cao:    65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          15 phiếu (chiếm 18,52 % tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   01 phiếu (chiếm 1,23 % tổng số phiếu thu về).
18. Ông Phạm Văn Hóa, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương
- Số phiếu tín nhiệm cao:    55 phiếu (chiếm 67,90% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          24 phiếu (chiếm  29,63% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
19. Ông Lê Bá Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
- Số phiếu tín nhiệm cao:     41 phiếu (chiếm 50,62% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           31 phiếu (chiếm 38,27 % tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   09 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).
20. Ông Chu Thế Huyền, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     62 phiếu (chiếm 76,54% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           15 phiếu (chiếm 18,52% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   04 phiếu (chiếm 4,94 % tổng số phiếu thu về).
21. Ông Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ
- Số phiếu tín nhiệm cao:     65 phiếu (chiếm 80,25% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:            12 phiếu (chiếm 14,81% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    04 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).
22. Ông Phan Đại Nghĩa, Ủy viên UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     76 phiếu (chiếm 93,83% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:             04 phiếu (chiếm 4,94 % tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
23. Ông Vi Văn Sơn, Ủy viên UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:    61 phiếu (chiếm 75,31% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:         19 phiếu (chiếm  23,46% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   01 phiếu (chiếm 1,23% tổng số phiếu thu về).
24. Ông Thái Văn Thành, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
- Số phiếu tín nhiệm cao:     69 phiếu (chiếm  85,19% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           10 phiếu (chiếm 13,35% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
25. Ông Trần Khánh Thục, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ
- Số phiếu tín nhiệm cao:    61 phiếu (chiếm 75,31%tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           17 phiếu (chiếm 20,99% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   03 phiếu (chiếm 3,7 % tổng số phiếu thu về).
26. Bà Hoàng Thị Thu Trang, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp
- Số phiếu tín nhiệm cao:  67 phiếu (chiếm 82,72% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          12 phiếu (chiếm   14,81% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    02 phiếu (chiếm 2,47% tổng số phiếu thu về).
27. Ông Đặng Thanh Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:     69 phiếu (chiếm 85,19% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           08 phiếu (chiếm 9,88% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   04 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).
28. Ông Phạm Thế Tùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh
- Số phiếu tín nhiệm cao:    68 phiếu (chiếm 83,95% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:           09 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   04 phiếu (chiếm 4,94% tổng số phiếu thu về).
29. Ông Hoàng Quốc Việt, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
- Số phiếu tín nhiệm cao:     53 phiếu (chiếm 65,43% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          19 phiếu (chiếm 23,46% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:    09 phiếu (chiếm 11,11% tổng số phiếu thu về).
30. Ông Đoàn Hồng Vũ, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Số phiếu tín nhiệm cao:    59 phiếu (chiếm 72,84% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm:          17 phiếu (chiếm 20,99% tổng số phiếu thu về).
- Số phiếu tín nhiệm thấp:   05 phiếu (chiếm  6,17% tổng số phiếu thu về).


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây