Thứ tư, 28/02/2024, 00:28

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai nghiêm túc chính sách tinh giản biên chế

UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29 của Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế; để đảm bảo sự thống nhất trong triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan, địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

+ Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh:

- Triển khai tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ- CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương, chính sách, chế độ tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm. Lập danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, triển khai thực hiện giải quyết tinh giản biên chế và chi trả chính sách cho từng đối tượng tinh giản biên chế; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng chính sách tinh giản biên chế quy định điểm a, khoản 2, Điều 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng tinh giản biên chế phải chịu trách nhiệm về việc tinh giản biên chế không đúng quy định, cụ thể:

+ Thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan có liên quan dừng thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho đối tượng tinh giản biên chế không đúng quy định; chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế);

+ Chịu trách nhiệm thu hồi tiền hưởng chính sách tinh giản biên chế đã cấp cho đối tượng đó;

- Chi trả cho người đã thực hiện tinh giản biên chế số tiền chênh lệch giữa tiền lương và các chế độ khác theo quy định của pháp luật với chế độ bảo hiểm xã hội đã được hưởng.

+ Xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan; đồng thời chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về việc thực hiện không đúng quy định về tinh giản biên chế.

+Sở Nội vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Kiểm tra việc thực hiện các quyết định về tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị.

+ Sở Tài chính:

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm để thực hiện việc chi trả chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế theo quy định.

- Hàng năm, căn cứ tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế (bao gồm số đối tượng tinh giản biên chế, số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ), dự kiến kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế năm sau liền kề, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế để tổng hợp chung vào nhu cầu thực hiện cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách Nhà nước của năm sau liền kề của tỉnh.

- Trên cơ sở cân đối ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 2 hàng năm, tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện tinh giản biên chế của năm trước liền kề của tỉnh báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

+Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm:

- Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, ưu tiên giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời các công việc có liên quan như: tiếp nhận danh sách, hồ sơ, xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội và chốt số bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu các các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy định.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây