Thứ ba, 05/12/2023, 09:50

Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVII – Năm 2022

(Hoinhabaonghean.vn) - Thực hiện Hướng dẫn số 27/HD-HĐGBCQG, ngày 24/11/2022 của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII - Năm 2022, Thường trực, Thường vụ Hội Nhà báo Nghệ An trích lược “Hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVII – Năm 2022” trích một số điểm cần lưu ý trong Điều lệ Giải báo chí quốc gia lần thứ XVII - Năm 2022
Theo Điều lệ Giải báo chí Quốc gia, cơ cấu Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVII - Năm 2022 gồm 11 nhóm giải và Giải đặc biệt, Giải phụ do Hội đồng Giải xem xét, quyết định, như sau:
          1. Báo in có 3 nhóm giải:
          a) Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn
          b) Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận
          c) Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép
          2. Báo nói (Phát thanh) có 2 nhóm giải:
          a) Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề,
              phát thanh tổng hợp

          b) Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký
          3. Báo hình (Truyền hình) có 3 nhóm giải:
          a) Giải Tin, phóng sự, ký sự
          b) Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm
          c) Giải Phim tài liệu truyền hình
          4. Báo điện tử có 2 nhóm giải:
          a) Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến
          b) Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép
          5. Ảnh báo chí có 1 nhóm giải: Giải Ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh
          Giải đặc biệt và Giải phụ: Hội đồng Giải xem xét quyết định, tùy tình hình cụ thể.

          I. Điều kiện dự Giải
          1. Về tác giả
          Là công dân Việt Nam, bao gồm các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, có tác phẩm báo chí xuất sắc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo điện tử...) do Bộ Văn hóa - Thông tin (trước đây) và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Tác giả dự Giải không vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả ( Lưu ý: Số tác giả một nhóm tối đa là 05 người).
          2. Về tác phẩm
          Là tác phẩm đã được sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu ở trên. Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải báo chí Quốc gia, nhưng cần ghi rõ thông tin về cuộc thi, đơn vị tổ chức và mức giải.
          Đối với tác phẩm nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được đăng tải trước ngày 01/01/2022 mà chưa tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVI - Năm 2021 thì được gộp vào các kỳ sau (đăng từ 01/01/2022) để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVII - Năm 2022.

          II. Tiêu chuẩn xét chọn
          1. Về nội dung
          Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong năm 2022; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng.
          Không xét tác phẩm có tính chất hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn...).
          2. Về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm
          - Thông tin chính xác, trung thực, khách quan.
          - Nêu được vấn đề mới, có tính phát hiện.
          - Đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm, có tính định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội.
          -Tác phẩm biểu dương điển hình tiên tiến, nhân tố mới, có phát huy hiệu quả trong thực tế.
          -Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật hoặc đã được các tổ chức, cá nhân sai phạm thừa nhận và khắc phục.
          - Tác phẩm đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan cóthẩm quyền chuyên ngành thẩm định.
          3. Về hình thức thể hiện
          a. Đối với tác phẩm báo in
          Mỗi tác phẩm dài không quá 05 kỳ/bài, của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.
          b. Đối với tác phẩm phát thanh
          - Mỗi tác phẩm dài không quá 05 kỳ/bài, của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đúng tên), về cùng một đề tài.
          - Thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng,
          hấp dẫn.

          - Thời lượng kỳ/bài dài nhất không quá 60 phút.
          c. Đối với tác phẩm truyền hình
          Mỗi tác phẩm dài không quá 05 kỳ/bài, của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài.
          - Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.
          -Thời lượng kỳ/bài dài nhất không quá 60 phút.
          d. Đối với tác phẩm ảnh báo chí
          - Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng.
          - Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).
          - Ảnh đơn hoặc nhóm ảnh phải có chú thích rõ ràng.
          - Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh nghệ thuật.
          e. Đối với tác phẩm báo điện tử
          - Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm có nguồn gốc từ báo in.
          - Thể hiện được đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện.
          - Mỗi tác phẩm dài không quá 05 kỳ/bài, của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

          III - Các bước tiến hành tuyển chọn từ cơ sở
          1. Lập Ban tuyển chọn
 Các cơ quan báo chí và Chi hội thành lập ban tuyển chọn các tác phẩm xuất sắc của đơn vị mình, lập danh sách (theo mẫu kèm theo) gửi về Văn phòng Hội Nhà báo Nghệ An. 
2 - Cách thức tuyển chọn:
- Tất cả các tác phẩm dự Giải báo chí Quốc gia của các tác giả (là hội viên hay không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) đều phải thông qua các cấp Hội cơ sở (nơi không có Hội cơ sở thì thông qua cơ quan báo chí ở đó). Hội đồng Giải quốc gia không nhận tác phẩm dự giải của cá nhân tự gửi đến. Những tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tác phẩm đăng, phát sóng ở báo, đài nào, tác giả có quyền gửi tác phẩm dự giải thông qua cấp hội hoặc cơ quan báo chí đó.
- Riêng đối với Ảnh báo chí: Hội đồng Giải báo chí Quốc gia chấp thuận các tác giả có thể tự gửi tác phẩm (đủ điều kiện và tiêu chuẩn nêu ở mục I và II) về Ban Thư ký tổng hợp Giải, không qua Ban tuyển chọn ở cơ sở. Số ảnh này không tính vào chỉ tiêu tác phẩm được gửi dự Giải của cơ sở (quy định tại mục IV.1 dưới đây).
3 - Tổ chức thực hiện:
-  Lãnh đạo các cơ quan báo chí, Thư ký các Chi hội trực thuộc cùng phối hợp phổ biến văn bản Hướng dẫn này tới toàn thể các nhà báo, hội viên, phóng viên, các cộng tác viên, thông tin viên và công chúng, đăng tải trên các cơ quan báo chí.
- Hội Nhà báo Nghệ An sẽ đăng tải Hướng dẫn này trên trang Thông tin điện tử hoinhabaonghean.vn, trang fanpage Hội Nhà báo Nghệ An, Zalo Hội viên Hội Nhà báo Nghệ An và các phương tiện truyền thông khác.

IV- Quy định về số lượng tác phẩm, tác giả gửi dự Giải
1- Số lượng tác giả, tác phẩm:
- Hội Nhà báo Nghệ An được chọn gửi 30 tác phẩm của 30 tác giả hoặc nhóm tác giả (trong đó có ít nhất 3-5 tác phẩm của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) tham gia Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII- năm 2022.
2 - Khi tuyển chọn tác phẩm dự Giải, Ban tuyển chọn tại các cơ quan báo chí, các chi hội cần lưu ý bảo đảm cân đối số lượng tác phẩm của các loại hình báo chí và các loại giải. Không nên chọn nhiều tác phẩm thuộc một loại hình hoặc thuộc một thể loại.
Đề nghị các các cơ quan báo chí, chi hội trực thuộc quan tâm nhiều hơn nữa đến các tác phẩm ảnh báo chí, tác phẩm phát thanh thuộc loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, toạ đàm.
3 - Số lượng tác phẩm dự Giải của mỗi tác giả, nhóm tác giả.
Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi 01 tác phẩm dự Giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở 01 tác phẩm (Tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong 03 tác phẩm).
V- Lập Hồ sơ dự Giải gửi về Hội Nhà báo Nghệ An.
Theo quy định của Điều lệ, đề nghị các Ban tuyển chọn ở các cơ quan báo chí, các chi hội cần lưu ý các điểm sau:
1. Tất cả các tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có), tên tác phẩm, loại hình, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu sử dụng bút danh phải ghi rõ tên thật (trong hồ sơ). Những hồ sơ không đúng Hướng dẫn sẽ bị loại. Hội đồng Giải không giải quyết tất cả các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.
          2. Đối với tác phẩm báo in: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, đảm bảo sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt, tác phẩm thể hiện bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.
          3. Đối với báo điện tử: Phải gửi đường link tác phẩm và bản in chụp từ giao diện điện tử (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Hội đồng giám khảo chấm theo đường link tác phẩm.
          4. Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa DVD hoặc USB, trên nhãn đĩa hoặc file trong đĩa/USB cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, loại hình, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo văn bản phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.
          Lưu ý: Các tác phẩm phát thanh phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài (nếu có).
          5. Đối với tác phẩm báo hình: Phải ghi lên đĩa DVD hoặc USB, trên nhãn đĩa hoặc file trong đĩa/USB cung cấp đầy đủ thông tin tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, loại hình, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông.
          Lưu ý: Các tác phẩm truyền hình phải gửi kèm đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài (nếu có).
          6. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (với ảnh đơn) và 12cm x 18cm (với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Không chấp nhận ảnh chụp/photo lại từ ảnh gốc. Các tác giả tự gửi tác phẩm ảnh dự giải về Trung ương Hội cũng phải thực hiện đầy đủ quy định này và quy định tại điểm 1 mục V.
          7. Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại): Là tác phẩm không đáp ứng các quy định đã nêu trong Hướng dẫn này.
8 - Biên bản tuyển chọn tác phẩm dự Giải: Phải ghi rõ danh sách tác giả, tác phẩm theo mẫu ban hành kèm theo, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của cơ quan báo chí (Đề nghị ghi rõ cả tên khai sinh từng người và bút danh, trong mẫu thống kê danh sách tác giả gửi kèm theo, không ghi chung là nhóm tác giả để tránh một tác giả đứng tên ở nhiều tác phẩm). Bản mềm của danh sách tác giả, tác phẩm dự Giải gửi về  Hội Nhà báo Nghệ An qua email nguyennhubienhnb@gmail.com
9 - Thời hạn và địa chỉ gửi tác phẩm dự Giải về Hội Nhà báo Nghệ An.
Để Hội đồng thẩm định của tỉnh có thời gian tuyển chọn, đề nghị các cơ quan báo chí và các chi hội gửi hồ sơ tác phẩm tham dự giải về Hội Nhà báo Nghệ An, hạn cuối cùng ngày 05/3/2023 (theo dấu Bưu điện), theo địa chỉ:
 Hội Nhà báo Nghệ An – Số 378 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh, Nghệ An
  Ngoài bì ghi rõ: Tác phẩm Dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ XVII - năm 2022
Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi dự Giải.


 
Trích hướng dẫn số 97-HD/HNBNA ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An
Tải hướng dẫn tại đây
Mẫu danh sách tác phẩm dự Giải: Mẫu Exel
Mẫu Word

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây