Thứ ba, 18/06/2024, 11:00

Nghệ An ban hành Chỉ thị nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 13/9/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ thị số 25/CT-UBND nêu rõ: Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh Nghệ An đã xây dựng được hệ thống văn bản QPPL tương đối đồng bộ, ngày càng hoàn thiện, phát huy vai trò điều chỉnh đối với lĩnh vực đời sống xã hội, kịp thời cụ thế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, bất cập: Một số văn bản còn chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính ổn định chưa cao; một số quy định chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khó đi vào cuộc sống; tình trạng chậm ban hành văn bản QPPL quy định chi tiết thi hành chưa được khắc phục triệt để; việc tổ chức thi hành pháp luật ở một số nơi còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ và nhân dân còn thấp....

Những hạn chế, bất cập trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhận thức, ý thức và trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị, người đứng đầu chưa đầy đủ; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản QPPL chưa nghiêm; công tác phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả; xây dựng và thi hành văn bản chưa thực sự gắn kết; đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu còn mỏng về số lượng, năng lực chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; nguồn lực dành cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

dc-HUy638122338088027981.jpeg
Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản pháp luật Hồ Quang Huy - Trưởng đoàn kiểm tra chia sẻ những khó khăn và nhu cầu thực tiễn trong triển khai thi hành các văn bản QPPL của tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Kim Oanh

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các s, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Có giải pháp để nâng cao nhận thức, ý thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần phải ưu tiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để tập trung trí tuệ và nguồn lực; gắn kết việc xây dựng với thi hành pháp luật. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác xây dựng văn bản QPPL của các sở, ngành, địa phương mình.

- Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tiễn của địa phương để xác định các lĩnh vực cần ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách, trọng tâm là thu hút đầu tư, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với huy động nguồn lực có hiệu quả, nâng cao năng lực thực thi chính sách, đồng thời giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm xây dựng hệ thống văn bản đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, khả thi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

- Chấp hành nghiêm quy trình, thủ tục ban hành văn bản QPPL theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, bảo đảm cơ chế nhân dân tham gia vào các cơ chế, chính sách. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để bảo đảm tính khả thi. Chú trọng việc sơ kết, tổng kết thi hành pháp luật, đánh giá tác động của chính sách và truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận, nhất là đối với các chính sách đặc thù. Có phương thức kiểm tra, giám sát, kiểm soát, không để bị chi phối bởi lợi ích nhóm, lợi ích ngành trong xây dựng và tổ chức thi hành cơ chế, chính sách.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản QPPL. Phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản QPPL. Khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ văn bản; hạn chế việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngoài chương trình. Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cải cách hành chính, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu.

- Tăng cường công tác phối hợp, phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm nhất là cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm định. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm hơn với Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh.

qc638122337987558972.jpeg
Đoàn kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản pháp luật - Bộ Tư Pháp do đồng chí Hồ Quang Huy – Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Ảnh tư liệu: Kim Oanh

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực tổ chức thi hành pháp luật, cụ thể là:

+ Chú trọng, đối mới cách thức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, văn bản QPPL của mình ban hành nói riêng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời xác định đây là khâu đầu vào trong tổ chức thi hành pháp luật.

+ Xác định rõ cơ chế phân công, trách nhiệm phối hợp, trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thi hành các văn bản QPPL đã được ban hành. Chủ động quán triệt, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản QPPL.

+ Nâng cao hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

+ Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm trong thi hành pháp luật. Đồng thời, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, rà soát văn bản QPPL thuộc lĩnh vực, ngành quản lý để xử lý, đề xuất xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp với thực tiễn.

- Quan tâm hơn việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực trực tiếp tham mưu xây dựng, rà soát, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật, pháp chế. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ này. Ưu tiên đảm bảo bố trí nguồn lực (tài chính, trang thiết bị) phục vụ cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và thi hành pháp luật.

* UBND tỉnh cũng yêu cầu S Tư pháp:

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp UBND tỉnh về quản lý Nhà nước về công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát và thi hành pháp luật. Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, địa phương, nghiên cứu, đề xuất với UBND, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thẩm định văn bản QPPL: Nâng cao chất lượng, độc lập và phải thể hiện rõ quan điểm trong thẩm định, không tổ chức thẩm định những hồ sơ dự thảo văn bản chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết phù hợp.

* Văn phòng UBND tỉnh:

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh hằng năm; kiểm tra, rà soát các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan liên quan xử lý các vấn đề, nội dung có ý kiến khác nhau và tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh; có giải pháp đổi mới, rút ngắn thời gian trình, ban hành văn bản. Không tiếp nhận, trình UBND tỉnh đối với các hồ sơ dự thảo văn bản chưa đủ điều kiện, thủ tục theo quy định.

Chỉ thị của UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, pháp chế. Sở Tài chính tham mưu, hướng dẫn việc bố trí kinh phí đảm bảo công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.


Gia Huy/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây