Thứ bảy, 13/07/2024, 15:02

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV đoạn qua Nghệ An

Đây là nội dung  tại Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về tình hình chuẩn bị đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

 

Theo đó, ngày 12/12/2023, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và các đơn vị thành viên để nghe về tình hình chuẩn bị đầu tư và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

bna_IMG_3459.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo EVNNPT; báo cáo của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận như sau:

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 01/12/2023 và Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/12/2023, trong đó tiến độ thực hiện dự án 2023-2025 (yêu cầu phấn đấu hoàn thành trong tháng 6/2024).

Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách; trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện và hoàn thành một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án (thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án; thỏa thuận hướng tuyến, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất,...).

Để triển khai thực hiện các dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện chức năng cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đường dây 500kV; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư; trong trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

- Thẩm định đề xuất của UBND cấp huyện, kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25/12/2023.

- Ưu tiên tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

- Tham mưu UBND tỉnh về chủ trương sử dụng quỹ đất đấu giá để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên cơ sở đề xuất của UBND cấp huyện, trước ngày 30/12/2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định (tại phiên họp HĐND tỉnh gần nhất).

- Làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có hướng dẫn việc xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng (5,3661 ha) để làm đường thi công móng trụ đối với các dự án.

Sở Công Thương:

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với các dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị liên quan cập nhật tình hình triển khai thực hiện dự án, kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

UBND thị xã Hoàng Mai và các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu:

- Phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng thống nhất toàn tuyến.

- Tập trung triển khai kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, xử lý.

- Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các dự án trình Sở Tài nguyên và Môi trường) thẩm định bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

- Chủ động, phối hợp kịp thời với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện dự án.

- Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng hiểu được tầm quan trọng của dự án để nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) trước ngày 30/01/2024, hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.

- Phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý phần diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án, tránh việc xây dựng mới nhà cửa, trồng cây làm ảnh hưởng công tác bồi thường và làm phức tạp tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương khi dự án triển khai.

- Sau khi có chủ trương cho sử dụng quỹ đất đấu giá để bố trí tái định cư, UBND cấp huyện phải kịp thời tiến hành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với hạn mức đất ở tái định cư; đồng thời tính toán và xác định giá đất đảm bảo theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh:

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án theo quy định (tại phiên họp HĐND tỉnh gần nhất).

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện làm cơ sở triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 25/12/2023.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng, cấp bách của các dự án để phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Các Sở, ban ngành liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đối với dự án.

Đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với các tỉnh có tuyến đường dây đi qua để thống nhất khung chính sách chung bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để triển khai thực hiện dự án.

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn điều chỉnh một số vị trí tuyến đường dây đảm bảo hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến người dân (đoạn tuyến đi qua Cụm công nghiệp Diễn Thắng, huyện Diễn Châu và các vị trí cột số 422 và số 423 tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành).

- Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) trước ngày 30/01/2024, hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.

- Đề nghị Bộ Công Thương có Văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng để làm đường thi công móng trụ đối với các dự án; Cung cấp hồ sơ trích lục, trích đo kịp thời cho các huyện để thực hiện việc kiểm đếm...


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây