Thứ năm, 25/07/2024, 01:52

Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06...

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1495 về đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 06 QĐ/TTg.

Theo đó, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06), bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng, tạo chuyển biến trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đề án. Đến nay, 23/25 dịch vụ công thiết yếu đã được triển khai thực hiện, trong đó lĩnh vực đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú được tiếp nhận 100% hồ sơ trên cổng dịch vụ công; toàn tỉnh đã cấp hơn 2,535 triệu căn cước công dân và gần 313 nghìn tài khoản định danh điện tử; 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân...

Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kiểm điểm, đánh giá, triển khai kế hoạch trọng tâm thực hiện Đề án 06. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Đề án 06 còn một số tồn tại, hạn chế. Cấp ủy, người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ vị trí vai trò quan trọng của đề án trong phát triển kinh tế - xã hội, còn có tư tưởng xem Đề án 06 là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Do đó, quyết tâm chính trị chưa cao, chỉ đạo thiếu quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện. Một số sở, ngành, cấp ủy, chính quyền cấp huyện chưa có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể nên các cơ quan, đơn vị địa phương cấp dưới còn lúng túng, bị động trong quá trình triển khai hoặc không triển khai thực hiện. Đối với dịch vụ công trực tuyến phát sinh tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến còn rất thấp, toàn tỉnh mới đạt tỷ lệ 5,62%.

Đề án 06 có phạm vi, tầm ảnh hưởng rộng lớn tới đa ngành, đa lĩnh vực và tất cả các địa phương từ cấp tỉnh đến cấp xã, được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Hiện nay, đề án đang bước vào giai đoạn then chốt của năm 2022, các nhiệm vụ đặt ra rất cấp bách. Đặc biệt, thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022, đồng thời thay thế bằng các phương thức giao dịch sử dụng thông tin (như thẻ căn cước công dân, định danh điện tử...) khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 theo lộ trình của Chính phủ, nhất là hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề án của năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh phổ biến, quán triệt đến chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang để nắm vững mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06. Xác định việc thực hiện đề án là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện hiệu quả Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

2. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nêu cao trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, nhất là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trong năm 2022; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người thân, gia đình, người dân nơi cư trú hiểu và cùng tham gia thực hiện. Trước ngày 01/12/2022, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, sinh viên, học sinh các trường học, công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy phải hoàn thành việc đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2.

3. Tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, phối hợp thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06, cụ thể:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc “làm sạch” dữ liệu và bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, thống nhất phương thức rà soát, kiểm tra, đối chiếu một cách khoa học, linh hoạt, nhất là chú trọng thực hiện việc đối chiếu thông tin từ dữ liệu dân cư với các dữ liệu chuyên ngành khác (như dữ liệu tư pháp, y tế, thuế, bảo hiểm, giáo dục, giao thông, đất đai...).

- Huyện, thành, thị ủy chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện phối hợp với lực lượng công an tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách, thu thập thông tin công dân trên địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” (như thông tin căn cước công dân, định danh cá nhân, số công dân chưa lập tài khoản định danh điện tử, số liệu y tế, tiêm chủng, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện...). Phối hợp tổ chức thu nhận hồ sơ và cấp căn cước công dân, định danh điện tử, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

- Chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ các nội dung, điều kiện phục vụ việc triển khai thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, nhất là đối với sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022). Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các quy định liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc có yêu cầu xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú để phù hợp với Luật Cư trú năm 2020. Chỉ đạo bộ phận tiếp công dân, “một cửa”, trung tâm hành chính công thực hiện nghiêm các quy định, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, không để phát sinh tình hình phức tạp.

Nghệ An: Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án 06 ảnh 2
Công an TP Vinh làm thủ tục cấp căn cước công dân cho học sinh. Cơ sở dữ liệu này sẽ được tích hợp vào Hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ảnh tư liệu Công an tỉnh

4. Bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, nhất là tại cấp xã. Ưu tiên bố trí ngân sách và có cơ chế linh hoạt trong việc đầu tư để triển khai nhanh, hiệu quả, bảo đảm tiến độ của đề án. Quan tâm, động viên lực lượng trực tiếp triển khai thực hiện đề án; kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc liên thông kết nối, đồng bộ, chia sẻ các dữ liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chỉ đạo các sở, ngành (Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh...) chủ động nắm tình hình triển khai Đề án 06 tại địa bàn cơ sở, nghiên cứu các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đề án, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, chi tiết để các đơn vị, địa phương cấp dưới thực hiện bảo đảm thống nhất, hiệu quả. Chủ động bố trí kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ của đề án trên địa bàn.

6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia phối hợp với lực lượng công an triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đề án 06; thành lập các tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNelD phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

7. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo phân công, phân cấp; chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách.

8. Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Công văn này tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tham mưu báo cáo các cơ quan Trung ương theo quy định.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây